Jezdit dnes. Myslet na budoucnost. Udržitelný provoz autobusové dopravy.

Zodpovědné podnikatelské chování je pro nás hlavním bodem zájmu. Jsme přesvědčeni, že pouze ten, kdo podniká udržitelným způsobem a klade důraz na trvalé hodnoty, tomu je zaručen trvalý úspěch.

Heslem „Jezdit dnes. Myslet na budoucnost.“ usilujeme o pevné zakotvení udržitelného rozvoje do všech našich aktivit a jeho integraci do každodenních obchodních postupů.

Konkrétně to znamená, že dbáme nejen na maximální bezpečnostní standardy a co nejekologičtější provoz našich autobusů, ale klademe také velký důraz na ekologickou výrobu a ekologický vývoj vozidel. Ekonomického úspěchu chceme dosáhnout tak, že zohledňujeme zájmy všech zúčastněných stran – jako např. našich zaměstnanců a našich klientů – a také veřejný zájem. To vyžadujeme i u svých partnerů a dodavatelů. 

Udržitelný rozvoj pro nás mimo jiné znamená, že v době klimatických změn, celosvětové urbanizace a stoupajícího počtu obyvatel nabídneme řešení, která obstojí i v budoucnosti a která reagují na velmi rychle se měnící požadavky mobility. Naše udržitelné koncepty mobility, jako například systém metrobusů Bus Rapid Transit (BRT) koncept dopravy v jízdních pruzích vyhrazených pouze pro autobusy , tak nabízí řešení dopravních problémů v městských oblastech. Dále usilujeme o to, aby běžné technologie pohonu byly hospodárnější a ekologičtější, a zároveň o vývoj alternativních systémů pohonu. Již více než 40 let jsme hlavním představitelem v oblasti těchto technologií. Máme jasný cíl: do roku 2020 chceme umožnit hospodárnou jízdu bez emisí.

Svou odpovědnost uplatňujeme v šesti oblastech: zaměstnanci, produkty, výroba, obchodní partneři, společnost a etika.

Dimenze naší odpovědnosti

Odpovědnost za zaměstnance

Naši zaměstnanci po celém světě přispívají svou prací a svými schopnostmi k úspěchu celé společnosti. Abychom vyhověli individuálním osobním poměrům všech zaměstnancům, podporujeme rozmanitost a rovné příležitosti – sem mimo jiné patří harmonizace profesního a osobního života. Naše prorodinně orientovaná personální politika obdržela certifikát Auditu rodina & zaměstnání.

Odpovědnost za produkty

S našimi vozidly usilujeme o co nejvíce výhod pro zákazníka, vysokou bezpečnost a maximální šetrnost k životnímu prostředí. Neustále podporujeme další vývoj inovativních asistenčních systémů, jakým je například Predictive Powertrain Control (PPC), ze kterého profituje jak člověk, tak životní prostředí. Kromě toho průběžně pracujeme na snižování spotřeby paliva našich vozidel a na hospodárných řešeních pro alternativní pohony.

Odpovědnost za výrobu

Dbáme nejen na co nejekologičtější provoz našich autobusů, ale klademe také velký důraz na ekologickou výrobu a ekologický vývoj vozidel. Negativní dopady naší činnosti minimalizujeme systémy řízení efektivními z hlediska ochrany životního prostředí a nejmodernějšími technologiemi. Chráníme tak cenné zdroje a přispíváme k zachování kvalitního životního prostředí. 

Spolehliví obchodní partneři

Bezúhonné jednání je pro nás předpokladem pro spolupráci založenou na důvěře. Pouze společně s našimi obchodními partnery můžeme hájit naše etické principy a být dlouhodobě úspěšní. Proto našim partnerům poskytujeme rozsáhlé informace o bezúhonnosti.

Společenská odpovědnost

Jednat odpovědně pro nás znamená, že se na všech místech naší působnosti na světě zasazujeme o budoucnost společnosti. Jako „dobrý soused“ při tom vycházíme z lokálních potřeb.

Etická odpovědnost

Jsme přesvědčeni, že pouze řádné podnikání nám zajistí trvalý úspěch, a usilujeme o pevné zakotvení hodnot jako férovost a otevřenost v naší firemní kultuře. To také znamená, že naši zaměstnanci v rámci tzv. whistleblowing (oznamování porušení) mohou nahlásit závažné porušení pravidel a nesprávné chování anonymně a bez obav z pracovněprávních nebo jiných následků. Dalším důležitým tématem je dodržování a podpora lidských práv v našich výrobních závodech a v rámci řetězce našich dodavatelů.

Politika a vize

V naší společnosti věnujeme velkou pozornost také kvalitě a životnímu prostředí. Našim cílem není jen zachování stávající úrovně, naše cíle jdou dál, našim cílem je usilovná práce na zlepšení kvality pro naše zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery a celkově pro vnější prostředí, ve kterém působíme. Proto v naší společnosti máme nastaveny ty nejvyšší kritéria pro nejvyšší cíle.

Politika kvality

Daimler Buses / EvoBus GmbH má za cíl zaujmout přední pozici v oblasti zákaznické spokojenosti. Z tohoto cíle vychází také politika kvality společnosti Daimler Buses / EvoBus GmbH a zaměření na systém managementu kvality:

 • U kvality našich produktů a služeb chceme splnit prémiový nárok ve všech důležitých oblastech kvality v úseku omnibusů.
 • Požadavky a prospěch zákazníka jsou středobodem naší obchodní činnosti. Naši zákazníci rozhodují o tom, jak dobří jsme.
 • Podporujeme kvalitní a odpovědné jednání našich zaměstnanců prostřednictvím poskytování informací, školení a dalšího vzdělávání. Záleží nám na podpoře dobrých nápadů a odměňování mimořádných výkonů.
 • Pravidelně stanovujeme cíle kvality a podle nich také měříme úspěšnost a výkonnost v této oblasti. Pro naše produkty platí pravidlo „bezchybného dosažení cíle“.
 • Kvalitu produktů a služeb optimalizujeme prostřednictvím trvalého zlepšování našich procesů a metod. Tento prvek považujeme za důležitý přínos pro maximální dodržování hodnot naší společnosti.

„Z ekonomického, technologického i ekologického hlediska na trhu zastáváme významné postavení a sdružujeme nejen nejlepší zaměstnance, ale také značky a produkty, které se u našich zákazníků i partnerů setkávají s mimořádným úspěchem. Trvale tvoříme budoucnost mobility.“

Zákazníci a trhy – „U zákazníků se setkáváme s mimořádným úspěchem.“

 • U zákazníků se setkáváme s mimořádným úspěchem – jsme rychlejší, flexibilnější a originálnější než ostatní.
 • Rozumíme potřebám zákazníků a přemýšlíme komplexně a ekonomicky.
 • Jsme spolehlivým a dlouhodobým partnerem.
 • Nabízíme profesionální řešení a myslíme na budoucnost mobility zákazníků.
 • Na každém místě na světě, kde působíme, jsme prémiovým poskytovatelem.
 • Klademe důraz na trvalý a prospěšný růst a maximálně přitom využíváme svou pozici předního výrobce autobusů.

Produkty a služby – „Jsme vůdci v oblasti inovace i technologií.“

 • Zvyšujeme užitek zákazníků poskytováním nových, inovativních produktů a služeb – s cílem redukovat celkovou cenu vlastnictví.
 • Inspirujeme zákazníky pomocí mezinárodních školení a špičkových poprodejních služeb.
 • Představujeme nové komplexní nabídky služeb za účelem podpory dlouhodobé spolehlivosti a dostupnosti našich vozidel.
 • Zvyšujeme flexibilitu našeho nabídkového a výrobního řetězce a rychleji se tak dokážeme přizpůsobit změnám na trhu.
 • Zajišťujeme kontrolu a optimalizaci vertikální integrace výrobních konceptů.
 • Vyvíjíme nejen jednoduché konstrukční koncepce zaměřené do budoucnosti, ale také alternativní pohonné technologie a koncepce.

Tým a spolupráce – „Jsme tým!“

 • Jsme tým.
 • Ve všech zemích, v nichž působíme, sdružujeme nejlepší zaměstnance.
 • Učíme se navzájem jeden od druhého a zaměřujeme se na řešení.
 • Hledáme podnikavé, prozíravé a rozhodné osoby a týmové hráče s vědomím vlastní odpovědnosti.
 • Podporujeme průběžné zdokonalování.
 • Očekáváme vlastní iniciativu, podnikatelského ducha a touhu po úspěchu.
 • Nabízíme nejen rozmanité úkoly a výzvy spojené s vlastní odpovědností, ale také široké spektrum možností rozvoje.

Politika ochrany životního prostředí a energetiky EvoBus Česká republika s.r.o.

Koncernová politika životního prostředí je popsána v 6 ekologických směrnicích, celkových ekologických cílech a zásadách jednání a je publikována jako koncernový předpis „Směrnice o životním prostředí a ekologii.“ (A25) Tato směrnice platí pro společnost Daimler Buses/EvoBus GmbH a jejich dceřiné společnosti.

 1. Stavíme se čelem k budoucím výzvám v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky.
 2. Vyvíjíme výrobky, které jsou v rámci své tržní oblasti obzvláště šetrné k životnímu prostředí a energeticky efektivní.
 3. Všechny výrobní kroky utváříme co nejšetrnějším způsobem pro životní prostředí a optimalizujeme jejich energetickou náročnost.
 4. Našim zákazníkům nabízíme obsáhlé služby a informace zaměřené na ochranu životního prostředí a využití energie
 5. Usilujeme o celosvětově příkladnou ekologickou a energetickou bilanci.
 6. Naše spolupracovníky i veřejnost informujeme zevrubně o ochraně životního prostředí a o využívání energie.

Ekologická a energetická směrnice 1
Stavíme se čelem k budoucím výzvám v oblasti ochrany životního prostředí a energetiky.
Pro koncern Daimler je dodržení zákonných předpisů, úředních podmínek a jiných povinných pravidel samozřejmostí. Ve smyslu udržitelného rozvoje cítí podnik navíc povinnost, aktivně a trvale rozvíjet ochranu životního prostředí a šetrné užívání energie ve výrobě i ve výrobcích a dále tak snižovat ekologické dopady. Daimler si stanovuje strategické a operativní cíle a zajišťuje potřebné informace a zdroje pro jejich kontrolu a dosažení.
Daimler navíc poskytuje své know-how pro externí vědecké, technické a politické účely. Ekologické a energetické směrnice jsou v koncernu Daimler závazné pro všechny zaměstnance a pro všechna stanoviště. Zvláštní odpovědnost mají vedoucí pracovníci na všech úrovních hierarchie. Jdou příkladem a aktivně přispívají k dalšímu vývoji ekologické a energetické politiky a ekologického smýšlení spolupracovníků a k zakotvení ochrany životního prostředí v podnikové kultuře.

Ekologická a energetická směrnice 2
Vyvíjíme výrobky, které jsou v rámci své tržní oblasti obzvláště šetrné k životnímu prostředí a energeticky efektivní.
Ekologická a energetická opatření figurují v celém portfoliu výrobků koncernu Daimler a zohledňují celý životní cyklus výrobku, od designu až po likvidaci a recyklaci. Stálé zlepšování ekologické a energetické šetrnosti našich výrobků je stěžejním bodem naší výzkumné a vývojové práce. Touto cestou bude Daimler kráčet dál.

Ekologická a energetická směrnice 3
Všechny výrobní kroky utváříme co nejšetrnějším způsobem pro životní prostředí a optimalizujeme jejich energetickou náročnost.
Koncern Daimler se považuje za průkopníka ve vývoji ekologicky a energeticky co nejšetrnějších technik výroby. Znamená to preventivní opatření pro znemožnění a minimalizaci zátěže životního prostředí při provozních poruchách. Stěžejním bodem je využívání a vývoj technologických postupů s nízkou spotřebou energie a vody a nízkou produkcí emisí a odpadu. Zahrnuje to i vývoj metod hodnocení s dostatečnou výpovědní hodnotou, emisních měření a strategií pro opakované využití a recyklaci. Společnost Daimler usiluje o uzavřené koloběhy hodnotných surovin. V oblasti energie dbá koncern Daimler při zajišťování zdrojů, plánování a provozu výroben a budov především na hospodárnost, bezpečnost dodávek a kvalitu energetických médií.
Naší vizí je bezodpadová výroba s optimálními zdroji a neutrální bilancí CO2.
Daimler od svých dodavatelů a smluvních partnerů vyžaduje dodržování všech platných zákonů a úředních podmínek a podporuje používání proaktivních, ekologických a energeticky efektivních postupů. Smluvní partneři, kteří pracují ve firemních areálech Daimler, musí splňovat zdejší platné ekologické normy a požadavky.

Ekologická a energetická směrnice 4
Našim zákazníkům nabízíme obsáhlé služby a informace zaměřené na ochranu životního prostředí a využití energie.
Zákazníci mají mít možnost, užívat výrobky koncernu Daimler ekologicky šetrným způsobem. Proto nabízíme výrobky s dlouhou životností, které šetří suroviny. Naše servisní podniky poskytují z ekologického hlediska optimální informace a odborný servis. Zákazníci navíc získají obsáhlé a kompetentní poradenství týkající se ekologicky a energeticky šetrného zacházení s našimi výrobky.

Ekologická a energetická směrnice 5
Usilujeme o celosvětově příkladnou ekologickou a energetickou bilanci.
Daimler své produkty vyrábí a distribuuje v mezinárodním měřítku. Koncern Daimler usiluje o příkladný ekologický a energetický přístup ve všech svých výrobnách a servisních provozech. Pokrokový ekologický a energetický management trvale zlepšuje výsledky v této oblasti. Brát globální odpovědnost vážně, to také znamená, nezastavit se na hranicích vlastního podniku. Daimler ve svých pobočkách proto podporuje budování struktur a managementových metod, které slouží ochraně životního prostředí a energetické šetrnosti i dál než jen v areálu podniku.
Kromě toho spolupracujeme s úřady, ve snaze o vývoj technicky, energeticky a finančně přijatelných zákonů a pravidel o ochraně životního prostředí.

Ekologická a energetická směrnice 6
Naše spolupracovníky i veřejnost informujeme zevrubně o ochraně životního prostředí a o využívání energie.
Jen otevřené podávání informací o ekologické a energetické politice podniku, o cílech a opatřeních podniku a o úspěchu i neúspěchu při jejich realizaci může motivovat zaměstnance a vytvářet důvěryhodnost v očích veřejnosti. Využíváme dostupné prostředky osobního rozvoje, školení a informování zaměstnanců, abychom převedli ekologické a energetické uvědomění do konkrétního chování našich zaměstnanců. Koncern Daimler je součástí společnosti, aktivně se účastní dialogu s veřejností a je ochoten konstruktivně spolupracovat se všemi uskupeními v lidské společnosti. Daimler vedle vlastních výkonů v oblasti ekologie a energetické úspornosti též podporuje společenské iniciativy, které se zasazují o ochranu a zachování životního prostředí. Zaměstnanci, zákazníci i veřejnost tak získávají informace, které jsou potřebné pro pochopení ekologických účinků a energetické šetrnosti výrobků a aktivit koncernu Daimler.

Systém environmentálního managementu se vztahuje na areál výrobního závodu Holýšov a na všechny činnosti v tomto závodě prováděné a na areál servisního střediska Praha a na všechny činnosti v tomto středisku prováděné.

Text přeložen a upraven z německé originální předlohy „A 25.2; Konzernrichtlinie Umwelt- und Energiemanagement“. Platnost od 1.1.2014 do 31.12.2018

Nahoru