Salgs- og Leveringsbetingelser hos Daimler Buses – EvoBus Danmark A/S


Reparation af køretøjer og salg af reservedele


Reklamationsret
EvoBus Danmark A/S yder 1 års reklamationsret fra fakturadato på reparationer og reservedele.
Kunden skal reklamere over mangler uden ugrundet ophold.
Ved berettigede mangler forbeholder EvoBus Danmark A/S sig ret til at afhjælpe manglerne på eget eller et af EvoBus Danmark A/S anvist værksted. Der vil være egenbetaling for slidandel i forhold til antal kørte kilometer.

Kunden har ikke yderligere reklamationsbeføjelser eller ret til erstatning for direkte eller indirekte skade eller tab.

Forsinkelse
Ved forsinket levering af bestilte reservedele, der skyldes enhver form for force majeure, herunder krigstilstand, uroligheder, trafik- eller driftsforstyrelser, materialemangel, strejke eller lockout samt ethvert andet forhold, som EvoBus Danmark A/S er uden skyld i og som umuliggør eller forsinker levering, berettiger det EvoBus Danmark A/S til at hæve kontrakten eller udskyde levering i så lang tid som hindringen varer, og uden at EvoBus Danmark A/S kan drages til ansvar herfor.

Skader
Såfremt en bus eller dele af denne befinder sig i EvoBus Danmark A/S’s varetægt for reparation eller lign. henstår denne respektive disse for ejerens regning og risiko. EvoBus Danmark A/S kan således ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader opstået som følge af temperaturforandringer, indbrud, tyveri, ildsvåde eller uforudsete hændelser samt force majeure.

Renter
Såfremt betaling ikke finder sted som aftalt, er EvoBus Danmark A/S berettiget til at beregne rente med 1,25% pr. måned.

Værneting
Alle tvister, der måtte opstå i anledning af aftalen eller om betaling skal afgøres af Københavns Byret på grundlag af dansk ret.

 

Salg af varer og tjenester via OMNIplus ON commerce
 

De efterfølgende salgsbetingelser gælder for varer og tjenester, som købes via OMNIplus ON commerce fra EvoBus Danmark A/S.

Indhold:
A. Generelle bestemmelser
B. Særlige bestemmelser for varer
C. Særlige bestemmelser for tjenester
D. Fortrydelsesret
E. Reklamationer, tvistbilæggelse og værneting

 

A. Generelle bestemmelser

I. Anvendelsesområde

1. De efterfølgende salgsbetingelser gælder for alle reservedele og alt tilbehør til Mercedes-Benz og Setra passagerbusser samt øvrigt tilbehør ("varer") og betalingspligtige informations- og telematik-tjenesteydelser ("tjenester"), som købes via online-bestillingssystemet OMNIplus ON commerce fra EvoBus Danmark A/S, Centervej 3, 4600 Køge ("EvoBus").

2. Hvis der i brugsbetingelserne OMNIplus ON ("brugsbetingelser") er angivet en afvigende bestemmelse, har denne forrang for salgsbetingelserne.

3. Andre generelle forretningsbetingelser fra kunden gælder heller ikke i det tilfælde, at EvoBus ikke udtrykkeligt har gjort indsigelse imod dem. Denne udelukkelse gælder også, hvis kunden henviser i sin ordrebekræftelse på sine egne generelle vilkår og betingelser eller betingelser for køb.

II. Indgåelse af aftale og bestillingsproces

1. Kundens bestilling udgør et tilbud til EvoBus om indgåelse af en købsaftale.

2. Bestillingsprocessen omfatter nedenstående trin:

I det første trin vælger kunden de ønskede varer (i OMNIplus eShop) eller tjenester og køretøjer, som det ønskes at bestille tjenesten til (i butikken for digitale tjenester). I andet trin kan kunden vælge betalingsmåde samt for varer også leveringsadresse og forsendelsesmåde. Inden bestillingsprocessen afsluttes ved at klikke på knappen "Afgiv bindende bestilling", har kunden endnu engang mulighed for at kontrollere alle angivelser og om nødvendigt korrigere dem. Salgsbetingelserne vises, inden bestillingsprocessen afsluttes, og kan udskrives i filformat.

3. Når kunden afgiver en bestilling, modtager kunden en meddelelse, som bekræfter modtagelsen af bestillingen og angiver de nærmere detaljer (bestillingsbekræftelse). Denne bestillingsbekræftelse udgør ikke en accept af tilbuddet, men har til formål at informere kunden om, at forhandleren har modtaget bestillingen.

4.En købsaftale kommer ved køb af varer først i stand, når EvoBus afsender det bestilte produkt. Der kommer ingen købsaftale i stand for produkter fra samme bestilling, som ikke afsendes. Bestillingsdata og bestillingsstatus for varer kan ses til enhver tid via funktionen Bestillingshistorik i OMNIplus eShop.

Ved bestilling af tjenester kommer købsaftalen først i stand, når EvoBus aktiverer tjenesten. Kunden modtager en meddelelse fra EvoBus, når tjenesten er blevet aktiveret.

III. Priser

1. Prisangivelser er grundlæggende endelige priser netto med tillæg af lovbestemt moms, såfremt disse beløb er momspligtige.

2. Hvis kunden er en offentligretlig juridisk person, en offentligretlig særlig fond-, eller en virksomhedsejer, som ved indgåelse af købsaftalen handler i forbindelse med sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed, ændres købsprisen i samme forhold som EvoBus' (liste-)priser med tillæg af moms ved leveringsdagen.

3.Ved køb af varer gælder herudover følgende:

a) Forsendelsesomkostninger angives og beregnes med tillæg af enhedssatser i henhold til den af kunden valgte forsendelsesmåde afhængigt af forsendelsens omfang. I enkelte tilfælde kan forhandleren beregne forsendelsesomkostningerne efterfølgende i henhold til udgifterne. Dette angives for køberen, inden bestillingen afsluttes.

b) Beregningen af en ombytningspris ved en ombytningshandel forudsætter, at det ombyttede aggregat eller den ombyttede del er komplet, det vil sige svarer til leveringsomfanget for det renoverede aggregat eller den renoverede del, og ikke fremviser nogen misbrugsskader (f.eks. som følge af uheld, frost eller brand).

c) Specialindpakninger tages retur i henhold til de af EvoBus henholdsvis generelt fastsatte returpriser for de enkelte emballager.

4. De angivne priser for betalingspligtige tjenester er de endelige priser for retten til at bruge tjenesterne for et valgt køretøj i løbet af den aftalte periode. Ved køb af tjenester opstår der ingen forsendelsesomkostninger.

5. Alle prisangivelser på internetsider, i kataloger, i brochurer og i bestillingsbekræftelsen fra EvoBus skal dog forstås som ikke-bindende og uforpligtende med forbehold for mulige skrive-, tryk- eller regnefejl.

 

B. Særlige bestemmelser for varer

De efterfølgende bestemmelser gælder for køb af reservedele og tilbehør til Mercedes-Benz og Setra passagerbusser samt øvrigt (ikke køretøjsrelateret) tilbehør.

I. Betaling

1. Købsprisen og priser for tillægsydelser forfalder ved forsendelse af varen og fremsendelse af regningen.

2. Kunden kan kun foretage modregning i krav fra EvoBus, hvis kundens modkrav er ubestridt, eller der foreligger et retskraftigt dokument. Kundens modkrav fra samme købsaftale er undtaget herfra. Kunden kan kun gøre en tilbageholdsret gældende, hvis den beror på krav fra samme kontrakts forhold.

II. Levering

1. Generelle angivelser om tilgængelighed, forsendelse eller levering af en vare på internetsiden OMNIplus ON commerce udgør ikke bindende leveringsfrister.

2.  Delleveringer af varer fra en bestilling på flere varer er tilladt, for så vidt det med rimelighed kan forlanges af kunden at acceptere disse. Hvis der påløber forsendelsesomkostninger, faktureres de kun én gang til kunden.

3. Der tages derfor i leveringstiden forbehold for konstruktions- og formændringer, afvigelser i farvetoner og ændringer i leveringsomfanget fra producentens side, i det omfang det med rimelighed kan forlanges af kunden at acceptere disse ændringer eller afvigelser under hensyntagen til EvoBus' interesser. Såfremt EvoBus eller producenten bruger symboler eller numre til at betegne en bestilling eller den bestilte købsgenstand med, kan der ikke udledes nogen rettigheder alene heraf.

III. Ejendomsforbehold

1. Købsgenstanden forbliver EvoBus' ejendom, indtil de krav, som tilstår EvoBus som følge af købsaftalen, godtgøres. Hvis kunden er en offentligretlig juridisk person, en offentligretlig særlig fond eller en virksomhedsejer, som ved indgåelse af købsaftalen handler i forbindelse med sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed, består ejendomsforbeholdet også fortsat for EvoBus' krav mod kunden fra det løbende forretningsforhold frem til godtgørelse af tilkommende krav i forbindelse med købet. Efter krav fra kunden er EvoBus efter eget valg forpligtet til at give afkald på ejendomsforbeholdet for dele af købsgenstanden for så vidt, at værdien af købsgenstanden overstiger samtlige krav i forbindelse med købsgenstanden med 20 %, og der eksisterer anden passende sikkerhed for de øvrige krav fra det løbende forretningsforhold.

2. Så længe ejendomsforbeholdet består, må kunden hverken disponere over købsgenstanden eller give tredjeparter kontraktmæssig anvendelsesret.

3. Hvis det land, som købsgenstanden befinder sig i, ikke tillader ejendomsforbeholdet, men dog tillader EvoBus at forbeholde sig andre rettigheder til leveringsgenstanden, kan EvoBus udøve alle rettigheder af denne art. Kunden er forpligtet til for egen regning at udføre alle tiltag, som er påkrævede for at gøre ejendomsforbeholdet eller i stedet for dette en anden rettighed til købsgenstandene gyldigt og opretholde det.

IV. Ansvar for tingsmangler

1. Krav fra kunden som følge af tingsmangler forældes efter et år fra levering af købsgenstanden, hvis kunden er en offentligretlig juridisk person, en offentligretlig særlig fond eller en virksomhedsejer, som ved indgåelse af aftalen handler i forbindelse med sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. For andre kunder (forbrugere) forældes kundens krav vedrørende tingsmangler to år efter levering af købsgenstanden.

Videregående krav berøres ikke, for så vidt EvoBus som følge af lovgivning er bundet af ansvar, eller der er aftalt noget andet, særligt i tilfælde af overtagelse af en garanti.

2. Hvis der skal udføres afhjælpning af en mangel, gælder følgende:

a) Kunden kan gøre krav på afhjælpning af mangler gældende hos EvoBus eller hos andre virksomheder, som er godkendt af producenten til håndtering af købsgenstanden; i sidstnævnte tilfælde skal kunden omgående meddele EvoBus, hvis den første afhjælpning er uden succes. Ved mundtlige anmeldelser af krav skal der udleveres en skriftlig bekræftelse til kunden på modtagelse af anmeldelsen.

b) For afhjælpning af mangler på indbyggede dele kan kunden gøre krav gældende vedrørende tingsmangler som følge af købsaftalen frem til udløb af forældelsesfristen for købsgenstanden.

c) Udskiftede dele bliver EvoBus' ejendom.

3. Den forkortede forældelsesfrist i punkt 1 a) og b) gælder ikke for skader, som beror på groft uagtsom eller forsætlig misligholdelse af pligter, som påhviler EvoBus, deres retlige repræsentant eller deres agenter samt ved skader på liv, legeme eller sundhed.

4. Såfremt EvoBus ifølge lovbestemmelserne hæfter for en skade, som skyldes simple uagtsomhed, hæfter EvoBus i begrænset omfang: Ansvaret gælder kun ved overtrædelse af forpligtelser, der ifølge aftalen er væsentlige, f.eks. forpligtelser, som pålægges EvoBus ifølge købsaftalens indhold og formål, eller som kun kan opfyldes ved korrekt gennemførelse af købsaftalen, og som kunden regelmæssigt kan forvente bliver opfyldt. Dette ansvar er begrænset til typiske skader, som kan forudses ved indgåelsen af aftalen.

EvoBus' juridiske repræsentanter, stedfortrædere og medarbejdere kan ikke ifalde personligt ansvar i tilfælde, hvor deres simple uagtsomhed resulterer i skade.
For den førnævnte ansvarsbegrænsning og den førnævnte ansvarsfraskrivelse gælder punkt 3 i dette afsnit tilsvarende.

5. Uanset spørgsmålet om skyld, skal det ikke påvirke EvoBus' ansvar ved bevidst fortielse af manglen, hvis EvoBus har ydet en garanti eller accepteret en leverandørrisiko eller i henhold til bestemmelserne i den tyske produktansvarslov.

V. Ansvar for øvrige skader

1. Øvrige krav, som kunden kan gøre gældende, og som ikke er reguleret i afsnit IV. Ansvar for tingsmangler, forældes efter den ordinære forældelsesfrist.
2. For øvrige erstatningskrav mod EvoBus gælder bestemmelserne i afsnit IV. Ansvar for tingsmangler, punkt 4 og 5 tilsvarende.

 

C. Særlige bestemmelser for tjenester

De efterfølgende bestemmelser gælder for alle kundens bestillinger til opnåelse af betalingspligtige rettigheder til brug af OMNIplus On informations- og telematik-tjenesteydelser. De gælder både for købet og for forlængelsen af løbetiden for disse tjenester.
 
I. Tilvejebringelse af tjenester, løbetid

1. Med købet har kunden ret til at anvende tjenesterne. Tjenesterne leveres af EvoBus. Kundens brug af tjenesterne er underlagt brugsbetingelserne for OMNIplus ON digitale tjenester (herefter samlet "brugsbetingelser").

2. Kunden kan bruge tjenesterne til et enkelt køretøj i løbet af den aftalte periode. EvoBus er berettiget til at informere kunden via e-mail om, at abonnementet udløber.

II. Betaling

1. Købsprisen forfalder efter aktivering af tjenesterne og fremsendelse af en regning.

2. Hvis kunden køber tjenesterne som en virksomhedsejer, som ved indgåelse af aftalen handler i forbindelse med sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed, eller som juridisk person, kan der forfalde tilbageholdelsesskat på betalingerne, som kunden skal betale til den lokale skattemyndighed.

III. Ophør før tid

1. Hvis kunden (a) sletter appen i henhold til I.4.6 i brugsbetingelserne, (b) deaktiverer tjenesterne i henhold til I.4.7 i brugsbetingelserne, (c) ophæver tilknytningen af sit køretøj i henhold til I.5.3 brugsbetingelserne, (d) opsiger tjenesterne i henhold til I.8.3 i brugsbetingelserne eller (e) ændrer sin bopæl i henhold til I.8.4 i brugsbetingelserne, har kunden intet krav på (delvis) refusion af gebyrer, som kunden har betalt for de relevante tjenester.

2. Hvis EvoBus (a) blokerer tjenesterne i henhold til I.7.2 i brugsbetingelserne eller (b) afslutter tjenesterne i henhold til I.8.5 i brugsbetingelserne af vægtige grunde, har kunden intet krav på (delvis) refusion af gebyrer, som kunden har betalt for de relevante tjenester.

3. Hvis kunden (a) opsiger tjenesterne i henhold til I.8.3 i brugsbetingelserne, fordi han træder tilbage fra køb eller leje af et nyt køretøj, eller (b) opsiger tjenesterne af vægtige grunde i henhold til I.8.5 i brugsbetingelserne, refunderes gebyrerne, som kunden har betalt til EvoBus for de relevante tjenester, proportionalt for perioden fra den dag, tilbagetrædelsen eller opsigelsen træder i kraft, indtil datoen for det aftalte udløb af løbetiden.

IV. Klager over tjenester

1. Kunden kan henvende sig med spørgsmål og klager over betalingspligtige tjenester til de kontorer, som er nævnt under E.I.

2. Hvis EvoBus ikke leverer tjenesterne i henhold til brugsbetingelserne, refunderes de gebyrer, som kunden har betalt for de relevante tjenester, proportionalt for den relevante periode. Kundens yderligere juridiske krav forbliver upåvirket.

Bemærk: Som beskrevet i brugsbetingelserne (især i I.4.9 i brugsbetingelserne) kan der i forbindelse med tjenesterne opstå begrænsninger, unøjagtigheder, forringelser og forstyrrelser. Derudover kan tjenesterne ændres som beskrevet i aftalen mellem kunden og EvoBus (især under I.4.11 i brugsbetingelserne).

3. Beskrivelsen af tjenesterne i brugsbetingelserne giver ikke anledning til enten en garanti eller en objektiv anskaffelsesrisiko.

4. Dette afsnit IV. gælder ikke for erstatningskrav. De er underlagt afsnitV. Ansvarsfraskrivelse.

V. Ansvarsfraskrivelse

1. Hvis EvoBus ifalder erstatningsansvar på grund af simple uagtsomhed i henhold til gældende lovgivning, vil dette erstatningsansvar være begrænset som følger: Der kan kun ifaldes erstatningsansvar, hvis væsentlige iboende forpligtelser, der er opstået som følge af anvendelsen af tjenesterne, er blevet overtrådt, særligt de forpligtelser, der pålægges EvoBus i overensstemmelse med ånden i og formålet med anvendelsesbetingelserne eller hvis overholdelse er en forudsætning for den rettidige og behørige tilvejebringelse af tjenester, hvor kunden retmæssigt stoler på og bør kunne være i stand til at stole på, at EvoBus overholder pågældende forpligtelser. Erstatningsansvaret er begrænset til typiske skader, der kan forudses på tidspunktet for accepten af aftalevilkårene.

Hvis kunden er en virksomhedsejer, der ved godkendelsen af aftalevilkårene handler i forbindelse med sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed, gælder det samme for en skade, der skyldes grov uagtsomhed, men ikke i tilfælde af grov uagtsomhed forårsaget af juridiske repræsentanter eller ledende medarbejdere af EvoBus.

2. Uanset spørgsmålet om skyld, skal det ikke påvirke EvoBus' ansvar, hvis EvoBus har ydet en garanti eller accepteret en leverandørrisiko eller i henhold til bestemmelserne i den tyske produktansvarslov eller andre gældende produktansvarslove.

3. EvoBus' juridiske repræsentanter, stedfortrædere og medarbejdere kan ikke ifalde personligt ansvar i tilfælde, hvor deres simple uagtsomhed resulterer i skade. Med undtagelse af Evobus' juridiske repræsentanter og ledende medarbejdere er denne begrænsning også gældende for skade, der er forårsaget af Evobus' agenter og medarbejderes grove uagtsomhed.

4. Den i dette punkt beskrevne ansvarsbegrænsning gælder ikke i tilfælde af skader på liv, lemmer eller helbred.

 

D. Fortrydelsesret

Den efterfølgende fortrydelsesret gælder kun for forbrugere. En forbruger er en fysisk person, der indgår en juridisk bindende transaktion til formål, der ikke primært kan henføres til hans eller hendes kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige arbejde. Et salg til forbrugere via OMNIplus ON commerce sker kun i relation til øvrigt (ikke køretøjsrelateret) tilbehør, særligt merchandiseartikler.

I. Fortrydelsesret

Aftalen kan uden begrundelse fortrydes inden for 14 dage. Fortrydelsesretten udgør fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig udnævnt tredjemand, som ikke er transportør, har overtaget den sidste vare. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal vi (EvoBus Danmark A/S, c/o Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V (CAC), P.O. Box 1456, 6201 BL Maastricht, Holland, e-mail OMNIplusON.dnk@cac.mercedes-benz.com) ved entydig erklæring (f.eks. brev eller e-mail) informeres om beslutningen om at træde tilbage fra aftalen. Fortrydelsesblanketten, som er vedhæftet disse salgsbetingelser, kan anvendes til formålet, men det er ikke obligatorisk. For overholdelse af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at kommunikationen angående udøvelse af fortrydelsesretten afsendes før udløb af fortrydelsesperioden.

II. Konsekvenser af fortrydelse

Hvis aftalen fortrydes, refunderer vi alle modtagne beløb, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger i forbindelse med valg af leveringsmetode ud over den billigste tilbudte standardlevering), uden ugrundet ophold og senest 14 dage regnet fra den dato, hvor vi informeres om beslutningen om fortrydelse af aftalen. Sådan refusion vil ske via samme betalingsmetode, som blev anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er blevet aftalt; der vil under ingen omstændigheder blive tilskrevet gebyr for sådan refusion. Vi kan nægte refusion, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at du har sendt varerne retur, afhængigt af, hvilket tidspunkt der ligger først. Du skal omgående og i hvert tilfælde senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor du giver os meddelelse om fortrydelse af denne aftale, sende varerne retur eller overdrage dem til os (EvoBus Danmark A/S, Centervej 3, 4600 Køge, Danmark). Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne, inden fristen på fjorten dage er udløbet. Du betaler omkostningerne for at sende varerne retur. Du hæfter kun for et eventuelt værditab for varerne, hvis dette værditab kan føres tilbage på en omgang med varerne hos dig, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes beskaffenhed, egenskaber og funktionsmåde.

 

E. Reklamationer, tvistbilæggelse og værneting

De efterfølgende bestemmelser gælder for alle varer og tjenester, som købes fra EvoBus via onlineshoppen OMNIplusON Commerce.

I. Reklamation

I tilfælde af spørgsmål og reklamationer vedrørende den/de leverede
vare(r) kan køberen henvende sig til følgende kontor:

Connectivity Support (til godkendelse eller spørgsmål/ændringer til aftale):

EvoBus Danmark A/S
Connectivity Support
Centervej 3
4600 Køge
Danmark
bus-connect-danmark@daimler.com
Tlf.: +45 5637 0000

OMNIplus ON Customer Support:

Mercedes-Benz Customer Assistance
Center Maastricht N.V (CAC)
OMNIplusON.dnk@cac.mercedes-benz.com
Tlf. 00 800 4020 4020 *

*Gratis fra fastnet; omkostningerne for opkald fra mobilnet kan afvige.

Du kan finde åbningstiderne hos Support på kundeportalen.

Kundeportal: www.omniplus-on.com

II. Opfyldelsessted, værneting og anvendt lov

1. Hvis kunden er en offentligretlig juridisk person, en offentligretlig særlig fond eller en virksomhedsejer, som ved indgåelse af aftalen handler i forbindelse med sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed, er opfyldelsesstedet for levering af købsgenstanden producentens fabrik, ved en købsgenstand, som er produceret uden for Europa, er opfyldelsesstedet det tyske udleveringslager.

2. Såfremt kunden er erhvervsdrivende, vil værneting i relation til alle nuværende og fremtidige krav opstået af eller i forbindelse med dette aftaleforhold udelukkende være den kompetente domstol i København. EvoBus har ret til at anlægge sag på kundens hjemsted.

3. Samme værneting er gældende, såfremt kunden ikke har almindeligt værneting i bopælslandet, ændrer bopæl eller sædvanligt opholdssted i bopælslandet efter aftalens indgåelse, eller hvis kundens bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på tidspunktet for anlæggelse af sagen. I øvrigt gælder ved krav fra EvoBus over for kunden dennes bopæl som værneting.

4. Forholdet mellem kunden og EvoBus er underlagt lovgivningen i Danmark

5. Aftalen er ikke underlagt FN's konvention om aftaler om internationale køb af løsøre af 11. april 1980.

6. Forkyndelsesadresse:

EvoBus Danmark A/S
Centervej 3
4600 Køge
Danmark
Tlf.: +45 56 37 00 00

III. Oplysninger om onlinetvistbilæggelse

EU-Kommissionen har oprettet en internetplatform til netbaseret bilæggelse af tvister (den såkaldte "OS-platform"). OTB-platformen fungerer som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende kontraktforpligtelser i forbindelse med netbaserede købsaftaler. Du kan få adgang til OTB-platformen via følgende link: ec.europa.eu/consumers/odr

Op