EvoBus Polska Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: Elektryk

Dołącz do naszego zespołu!

My, EvoBus, jesteśmy największą europejską spółką córką koncernu Daimler AG. Jako reprezentant marek Mercedes-Benz, Setra, OMNIplus i BusStore już dziś jesteśmy wiodącym dystrybutorem pełnej gamy produktów nie tylko na europejskim rynku autobusowym lecz także na całym świecie. Nie ustając w naszym rozwoju, staramy się zawsze oferować ponadczasowe rozwiązania mobilne wychodzące naprzeciw wyzwaniom przyszłości.

W naszej lokalizacji w Wolicy oczekuje Państwa ciekawa praca w międzynarodowej firmie, atrakcyjne warunki zatrudnienia i możliwość szkoleń.

Zadania

  • Przeprowadzanie napraw autobusów turystycznych i miejskich
  • Prace diagnostyczne i naprawcze mechanicznych oraz elektrycznych komponentów pojazdów a także systemów elektronicznych (ogrzewanie, klimatyzacja, otwieranie drzwi audio, video, nawigacja)
  • Prace diagnostyczne przy użyciu urządzeń diagnostycznych
  • Zapewnienie wysokiej jakości przeprowadzonych prac

Wymagania

  • podstawy elektrotechniki sa-mochodowej
  • umiejętność czytania sche-matów elektrycznych
  • wiedza na temat elektroniki
  • logiczne myślenie
  • dobra organizacja pracy
  • podstawowa znajomość j. niemieckiego lub angielskiego

Osoba kontaktowa:
Ewa Szczepanik 22 3560604
ewa.szczepanik@daimler.com

 

INFORMACJE O PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator: Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, jest EvoBus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy, al. Katowicka 46, 05-830 Wolica, NIP 527-22-39-114, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054455,
telefon 22 356 06 00
adres e-mail biuro@evobus.com

Cel i podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe możemy przetwarzać w szczególności w celach rekrutacyjnych, w tym weryfikacji Pani/Pana przydatności na oferowanym przez nas stanowisku, a także w celu ewentualnego zawarcia umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia) stanowiącej podstawę Pani/Pana zatrudnienia lub świadczenia przez Panią/Pana usług na naszą rzecz, na podstawie Pani/Pana zgody, w razie jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed ewentualnym zawarciem z Panią/Panem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
Kategorie przetwarzanych danych osobowych: Możemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane kontaktowe (np. nr telefonu) i identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, nr NIP, nr PESEL), dane biometryczne (wizerunek na zdjęciach lub filmach), dane adresowe, pozostałe dane, których możemy żądać przed zawarciem umowy o pracę (221k.p.).
Odbiorcy danych/Kategorie odbiorców danych: Nie przewidujemy udostępniania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom
Przekazanie danych osobowych do państw trzecich:. Nie przewidujemy i nie mamy zamiaru przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe udostępnione nam w celach rekrutacyjnych będą przez nas przetwarzane wyłącznie do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji będziemy te dane przetwarzać dalej wyłącznie w razie zawarcia z Panią/Panem umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. W przypadku, gdy d zawarcia umowy nie dojdzie, Pani/Pana dane zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
Prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym informacji o ich przetwarzaniu i zakresie przetwarzania; prawo do ich sprostowania, jeżeli dane są niekompletne lub nieaktualne; prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawo do żądania przenoszenia danych do innego administratora. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO albo w celach marketingu bezpośredniego, w tym zwłaszcza wobec profilowania. W celu skorzystania z tych praw prosimy skontaktować się z nami pod adresem e-mail administratora rodoevobus@daimler.com.
Cofnięcie zgody. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody wystarczy poinformować nas o takiej decyzji mailowo na adres rodoevobus@daimler.com, pocztą albo poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na nasz adres podany na wstępie.
Prawo do skargi. Ma Pani/Pan prawo wnieść w każdym czasie skargę do właściwego organu nadzorczego (PUODO) w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (niezgodności przetwarzania z RODO).
Dobrowolność. Podanie danych osobowych, o które prosimy, na podstawie Pani/Pana zgody, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest warunkiem zawarcia z Panią/Panem jakiejkolwiek umowy i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Pani/Pana zgoda jest całkowicie dobrowolna i służy umożliwieniu nam weryfikacji Pani/Pana przydatności na oferowanym przez nas stanowisku lub przetwarzaniu Pani/Pana danych biometrycznych (wizerunku na zdjęciach lub filmach).
Za wyjątkiem danych, których podanie jest obowiązkowe na podstawie art. 221k.p., podanie pozostałych danych osobowych również jest całkowicie dobrowolne, jednak może się okazać niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. W takim wypadku, chociaż nie ma żadnego przepisu prawnego nakazującego podanie tych danych osobowych, bez ich podania nie będziemy mogli zawrzeć ani wykonać umowy.
Źródło pozyskania danych. Pani/Pana dane osobowe pozyskujemy z nadesłanego przez Panią/Pana dokumentu CV (życiorysu) lub listu motywacyjnego, w drodze ankiet bezpośrednich lub rozmów kwalifikacyjnych, od agencji prowadzących w naszym imieniu procesy rekrutacyjne.
Profilowanie. Pana/Pani dane osobowe nie są wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

do góry