Aspekty Prawne

Prawa autorskie

Copyright 2020 EvoBus Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, wykresy, pliki dźwiękowe, video i animacje, a także ich aranżacje są objęte prawami autorskimi i innymi ustawami dotyczącym ochrony własności intelektualnej. Nie wolno ich kopiować w celach handlowych lub do przekazywania dalej, ani zmieniać czy wykorzystywać na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe firmy EvoBus Polska zawierają także zdjęcia, które są objęte prawem autorskim tych, którzy je udostępnili.

Produkty i ceny

Po zamknięciu wydania niektórych stron mogły zajść zmiany. Dane widniejące na stronach internetowych należy traktować jako dane przybliżone. Zastrzega się możliwość zmiany cen i wystąpienia błędów. Na zdjęciach/rysunkach mogą widnieć elementy wyposażenia lub oprzyrządowania specjalnego, nienależące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia barwy są uwarunkowane technicznie. Ta strona internetowa może też zawierać typy urządzeń i rodzaje usług, które nie wszędzie są objęte ofertą. Podane ceny i elementy wyposażenia seryjnego, a także informacje na temat  prawnych, ustawowych i podatkowych przepisów i oddziaływań, są obowiązujące tylko w określonych państwach. Obowiązują ceny ważne w dniu dostawy. Pytania o ostatnie – aktualne brzmienie należy kierować do biura handlowego autobusów, przedstawicielstwa generalnego lub spółki-córki.

Znaki towarowe

Jeżeli nie jest podane coś odmiennego, wszystkie marki wymienione na stronach internetowych EvoBus Polska są prawnie chronionymi znakami towarowymi spółki EvoBus Polska lub koncernu Daimler AG, włącznie z nazwami modeli oraz wszystkimi logo i emblematami przedsiębiorstwa.

Prawa licencyjne

EvoBus Polska pragnie zapewniać Państwu innowacyjny i kompletny zestaw informacji w Internecie. Mamy nadzieję dlatego, że tak jak i my, cieszą się Państwo z kreatywnej formy naszej prezentacji. Pomimo tego prosimy o zrozumienie dla faktu, że EvoBus Polska musi chronić swoje prawa własności intelektualnej, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, a strony internetowe nie mogą udzielać żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej spółki EvoBus Polska.

Aspekty przyszłościowe

Wiele stron internetowych zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, oparte na szacunkach członków kadry zarządzającej EvoBus Polska lub Daimler AG. Używanie na tych stronach słów takich, jak "oczekiwania", "szacunki", "liczymy się z", "zamierzamy" i "planujemy" ma na celu identyfikować stwierdzenia dotyczące przyszłości. Takie stwierdzenia wyrażają poglądy EvoBus Polska lub Daimler AG odnoszące się do zdarzeń  przyszłych w stosunku do momentu ich wyrażenia i obarczone są ryzykiem oraz pewną dozą niedookreśloności. Jak wyjaśniono w raportach, które Daimler AG składa amerykańskiemu nadzorowi giełdowemu - U.S. Securities and Exchange Commission (włącznie z najnowszym rocznym sprawozdaniem z działalności na formularzu 20-F), wiele czynników wpływających na rozwój zdarzeń może prowadzić do tego, że faktyczne rezultaty będą odbiegać od podanych tu szacunków. Takimi czynnikami oprócz innych zmian w ogólnych ramowych warunkach gospodarczych i handlowych mogą być zmiany w kursach walut i poziomie stóp procentowych, wprowadzenie produktów konkurencyjnych na rynek, niewystarczający poziom akceptacji nowych produktów i usług, a także zmiany w strategii przedsiębiorstwa. EvoBus Polska i Daimler AG nie mogą planować ani zobowiązać się do aktualizowania na bieżąco takich stwierdzeń dotyczących przyszłości, ponieważ są one oparte wyłącznie na okolicznościach w dniu ich opublikowania.

Odpowiedzialność cywilna i rękojmia

Powyższe informacje EvoBus Polska podaje bez jakichkolwiek gwarancji lub rękojmi,  wyraźnych czy dorozumianych. Wykluczone są też wszelkie dorozumiane gwarancje odnoszące się do przydatności do handlu, określonych celów lub nienaruszania prawa i patentów. Nawet, jeżeli zakładamy, że podawane przez nas informacje są prawdziwe, mogą się w nich znaleźć błędy lub nieścisłości.

Information about online dispute resolution

The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called “ODR platform”). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

Information according to § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)

This applies to German users: Daimler AG will not participate in a dispute settlement procedure before a consumer arbitration board in terms of the VSBG and is not obliged to do so.

do góry